Verantwoording ANBI

Verantwoording

Wie zijn wij en wat doen wij?
De stichting BBNN (voluit Bewoners Bedrijf Noaberwijk Nijverheid) legt graag verantwoording af. Hieronder informatie over de stichting, de doelstellingen en de financiën.

Doelstelling
⦁ De stichting heeft ten doel het op basis van de geldende kernwaarden van het ‘BewonersBedrijf’:
a. verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in de wijk Nijverheid te Hengelo, van, voor en met bewoners
b. ontwikkelen van (wijkgerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk die leiden tot maatschappelijk verantwoorde verdienmodellen die leiden tot het genereren van inkomsten, die worden aangewend ten behoeve van de wijk en haar bewoners;
⦁ De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van projecten met een winstoogmerk, uitgevoerd door inzet van wijkbewoners;
b. samen te werken met andere organisaties en instellingen;
c. het organiseren van (periodieke) bijeenkomsten voor wijkbewoners.

ANBI
De stichting BBNN is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De stichting BBNN heeft op 30 december 2015 de ANBI status verkregen onder nummer 855896553.

Adres 
Secretariaat BBNN, Aleidastraat 27, 7555 TH Hengelo Ov.

Contactgegevens secretariaat
Tel. 074-2439711 of 06-14447451
Email secretariaatBBNN@kpnmail.nl

Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf leden: voorzitter, penningmeester, secretaris en twee algemeen bestuursleden.

 

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Henk Snijders, André Aansorgh en Kay Scheggetman.

Beloningsbeleid
Ons stichting kent geen specifiek beloningsbeleid. Bestuursleden kunnen hun kosten declareren.

Financiële verantwoording
Jaarrekening stichting BBNN 2016
Jaarrekening stichting BBNN 2017

Statuten
Statuten stichting BBNN